Some text some message..

سامانه هنرمندان دارای معلولیت

این سامانه جهت شناسایی و حمایت از ظرفیت های هنری افراد دارای معلولیت تشکیل گردیده است و هدف از ثبت نام هنرمندان دارای معلولیت، حمایت ، معرفی و فروش آثار درنمایشگاه های داخلی و خارجی می باشد .

ثبت نام در سامانه هنرمندان

جامعه معلولین هنرمند

به اعضای ما بپیوندید

حمایت از هنرمندان

تسهیلات و بسته های متنوع حمایتی

پیشنهاد ویژه

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی